Odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Forward Real s.r.o., Palmová 12, 040 01 Košice

IČO: 45909539, email: detske.ciapky@gmail.com

 

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Vrátenie peňazí požadujen na číslo účtu -IBAN:

........................................................................................................................................................................................ 

Dátum objednania/dátum prijatia* ...................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa.........................................................

 

Adresa spotrebiteľa ............................................................................................................

 

Dátum: ..............................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)...................................

 

Informácia  pre spotrebiteľa:

V zmysle §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.