Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.momoshop.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky" alebo „Obchodné podmienky“  príp.  „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa riadia obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom  -  spoločnosťou Forward Real, s.r.o., so sídlom: Palmová 12, 040 01 Košice, IČO: 45 909 539, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo 26546/V, DIČ: 202312988, IČ DPH: SK202312988 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené pri nákupe prostredníctvom elektronického obchodu www.momoshop.sk Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

1.2 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými pre internetový obchod www.momoshop.sk, právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä predpismi najmä Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji  tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

1.3 Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, a nie za účelom podnikania.

1.4  Predávajúcim (dodávateľom) sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.5 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.momoshop.sk  (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. VOP.

1.6 VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.momoshop.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy, Storno objednávky

2.1 Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.

2.2 Pred objednávkou je Kupujúci oprávnený sa zaregistrovať v systéme internetového obchodu www.momoshop.sk  (ďalej len „Systém“) vyplnením a odoslaním Registračného formulára prostredníctvom tlačidla „Nová registrácia“ so všetkými požadovanými údajmi, t.j . menom, priezviskom, dodacou a fakturačnou adresou, e-mailovým príp.  telefonickým kontaktom Kupujúceho. Registráciou,   môže kupujúci získavať rôzne formy výhod a bonusov, ktoré sú poskytované len registrovaným zákazníkom. Objednávať je oprávnený aj zákazník bez registrácie.

2.3. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke predávajúceho, tento výber špecifikuje spravidla uvedením veľkosti a farby, čo potvrdí kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“. Pokiaľ má kupujúci záujem aj o iný tovar, klikne na tlačidlo „Pokračovať v nákupe“ a pokračuje postupom uvedeným v predchádzajúcej vete. Kupujúci si potom zvolí  spôsob platby a spôsob dopravy výberom spôsobu, aký mu najviac vyhovuje. Zmena objednaného tovaru, prípadne množstva je možná stlačením tlačidla ,,Prepočítať“. Kupujúci potvrdí objednávku (obsah košíka) tlačidlom ,,Objednať". Kupujúci potvrdí všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Údaje označené hviezdičkou je potrebné vyplniť pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Kupujúci ju vykoná stlačením tlačidla „odoslať“ a aktívnym odklikom, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s povinnosťou platby, a to pred odoslaním objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho (Potvrdením elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim). Predávajúci potvrdí objednávku v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín od jej odoslania. V prípade doručenia objednávky Kupujúceho v dňoch pracovného pokoja, príp. sviatku sa táto doba predlžuje o dni pracovného pokoja alebo sviatku.

2.5 Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie Predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom Predávajúci  potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým Predávajúci kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá s prípadným upresnením doby dodania, najmä pokiaľ ide o tovar, ktorý nie je skladom. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

2.6 So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v  požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je uvedené v internetovom obchode www.momoshop.sk, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu spresnenie ponuky zo strany Predávajúceho a súhlasného stanoviska  so zmenou objednávky Kupujúceho.

2.7 Kupujúci je oprávnený, pred potvrdením objednávky Predávajúcim, objednávku zrušiť, a to z akéhokoľvek dôvodu, lebo aj bez uvedenia dôvodu tzv. Storno objednávky, a to Oznámením o zrušení objednávky. Kupujúci je oprávnený vykonať storno objednávky najneskôr do 6 hodín od odoslania objednávky. Oznámenie o zrušení objednávky musí obsahovať číslo objednávky,  uvedenie mena a priezviska kupujúceho a výslovné uvedenie, že ide o zrušenie objednávky. Kupujúci môže objednávku zrušiť podľa ust. §614 ods. 2 Občianskeho zákonníka aj v prípade, pokiaľ mu predávajúci nezašle tovar v termíne najneskôr do 30 dní po zaslaní objednávky. Objednávku, ktorá bola vybavená Predávajúcim a bola odoslanú na poštovú prepravu, nie je možné vyššie uvedeným spôsobom zrušiť, tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.

2.8 Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí.

2.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo sa nedodáva, pokiaľ sa výrazne zmenila cena tovaru, alebo náklady na realizáciu objednávky sú príliš vysoké. Ak nastane takáto situácia predávajúci je povinný okamžite kontaktovať zákazníka, a to mailom, prípadne telefonicky.

2.10 V prípade neprevzatia zásielky Kupujúcim v obdernej lehote, resp. odmietnutia zásielky Kupujúcim je Kupujúci na základe výzvy Predávajúceho povinný uhradiť všetky účelne vynaložené náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s odoslaním a vrátením sa zásielky späť.

III. Cena, dodacie a platobné podmienky

3.1 Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom. Ceny sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH, ceny sa zobrazujú na karte samotného výrobku na adrese www.momoshop.sk. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň odoslania objednávky, okrem prípadov zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník informovaný spravidla do 24 hodín od odoslania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru má právo od zmluvy odstúpiť od zmluvy.

3.2 Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.3 Kupujúci je povinný za tovar, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.4 tohto článku.

3.4 Cenu za tovar je Kupujúci  povinný uhradiť, pričom má právo uplatniť bezhotovostný alebo hotovostný spôsob platby.

a) Platba vopred -  tovar Predávajúci expeduje po prijatí peňažných prostriedkov na  bankový účet.

b) Platba na dobierku – tovar Kupujúci uhrádza spravidla hotovosťou  až pri jeho doručení poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi zmluvnej prepravnej spoločnosti

c) Platba kartou on-line – platba prostredníctvom platobného systému. Pri platbe je nutné použiť kreditnú alebo debetnú kartu VISA, VISA Electron alebo MasterCard. Tento spôsob platby v čase účinnosti týchto VOP nie je aktívny.

3.5 Kúpna cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi vystaví Predávajúci. Splatnosť je spravidla 15 dní odo dňa vystavenia dokladu. V prípade, ak Kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti je Predávajúci oprávnený od neho požadovať úhradu úrok z omeškania v zákonnej výške  platnej ku dňu omeškania.

3.6 Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre Kupujúceho, ktorého suma za tovar pri jednej objednávke presiahla 60,– Eur vrátane DPH, je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar pri jednej objednávke nepresiahne 60,– Eur s DPH predávajúci účtuje kupujúcemu spôsob dopravy :

a) Kuriérska služba GLS – od 4,- € s DPH – dodanie v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky

b) Slovenská pošta „Doručenie na adresu“ –  cena od 2,90 € s DPH – dodanie 1-2 pracovné dni odo dňa expedície

c) osobné prevzatie  Košice – zdarma.

3.7 V prípade zvolenia spôsobu platby dobierkou  sa dodanie tovaru navyšuje o poplatok dobierečného vo výške od 1,50 eura.

3.8 Predávajúci expeduje objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do 48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 10:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 10:00 hodine bude tovar dodaný do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý Predávajúci objednáva sa doba dodania predlžuje o dobu uvedenú pri danom tovare.

3.9 V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, ani v dodatočnej lehote, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok  porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

3.10 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci  povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti kontrolu hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať mailom alebo telefonicky Predávajúceho.

3.11 V prípade osobného odberu tovaru je kupujúci povinný uhradiť tovar vopred a dohodnúť si (mailom alebo telefonicky) termín vyzdvihnutia tovaru s Predávajúcim.

3.12 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi doručí pri dodaní tovaru. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

IV. Reklamácia a záručná doba

4.1  Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platných právnych predpisov reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl.  Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť písomne emailom na detske.ciapky@gmail.com alebo na adresu Forward Real, s.r.o., Palmová 12, 040 01 Košice

4.2 Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to predávajúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.3 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním. Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, ani na vady spôsobené pri preprave zásielky, ktoré sa uplatňujú u prepravcu.

4.4 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať adresu predávajúceho uvedenú vyššie (avšak nie na dobierku) alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar, ktorý a doručuje poštovou prepravou je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, v prípade tovaru s vyššou hodnotou doporučujeme zvážiť zaslanie spôsobom poistenej zásielky. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši tento Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

4.5 Kupujúci v reklamácii uvedie  svoje údaje (najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu), označí reklamovaný tovar, kód tovaru, ak ho tovar obsahuje, popis vady, predmet reklamácie, číslo dokladu, dátum kúpy tovaru (doručenia tovaru Kupujúcemu). V reklamácii môže navrhnúť želaný spôsob vybavenia jeho reklamácie – výmenou tovaru za nový, opravou tovaru, vrátením peňazí, zľavou z kúpnej ceny. Prílohou je kópia dokladu o kúpe a reklamovaný tovar. Uvedie dátum a podpis spotrebiteľa (ak podáva reklamáciu v listinnej podobe), popis spotrebiteľa pri reklamácii v elektronickej forme sa nevyžaduje.

4.6 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu Potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak Kupujúci uplatňuje reklamáciu e-mailom, potvrdenie o prijatí reklamácie mu Predávajúci zašle čo najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný kupujúcemu vystaviť písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy si uplatnil reklamáciu Doklad o vybavení reklamácie.

 

4.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu  jedným z týchto spôsobov. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4.8  Kupujúci je povinný  si právo na reklamáciu musí uplatniť v lehote záručnej doby. Po uplynutí záruky Kupujúci stráca právo na uplatnenie reklamácie. Ak predávajúci vymení kupujúcemu tovar za nový, potom odo dňa prevzatia novej veci platí nová záručná doba.

4.9 Ak Predávajúci prekročí lehotu 30 dní, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a právo na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu ponúknuť výmenu výrobku za nový výrobok.

4.10 Ak Kupujúci reklamuje výrobok počas prvých 12 mesiacov od jeho kúpy, Predávajúci nie je oprávnený reklamáciu zamietnuť bez odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie ani iné súvisiace náklady znáša predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak na základe odborného posúdenia predávajúci zamietnete reklamáciu, najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie zákazníkovi poskytne kópiu posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie.

4.11 Ak Kupujúci  reklamuje výrobok po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietnete, v doklade o vybavení reklamácie označí miesto a adresu, kam môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Náklady znáša predávajúci.

4.12 Pre prípad možného sporu Predávajúci informoval Kupujúceho o  možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým toto právo priznáva zákon. V zmysel § 11 tohto zákona Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

V. Odstúpenie od zmluvy, postup pri uplatňovaní sťažnosti a podnetov

5.1 Kupujúci, ktorým je Spotrebiteľ v zmysle ust. §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení predpisov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to aj bez uvedenia dôvodu či z akéhokoľvek dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.2 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť  formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na www.momoshop.sk Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle §8 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pokiaľ dodaný tovar nemá vlastnosti, ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim,  náklady na vrátenie a dodanie tovaru v zmysle ust. § 614a Občianskeho zákonníka znáša Predávajúci.

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho Forward Real, s.r.o., Palmová 12, 040 01 Košice, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.4 V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, tovar musí byť výrazne nepoužívaný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a kompletný. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho tovar si vyskúšať. Predávajúci tovar po doručení prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný postupuje predávajúci v zmysle ods. 5.5 tohto článku. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka – reklamácia Kupujúceho, alebo k poškodeniu tovaru došlo počas pprepravy.

5.5 Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu a ďalších nákladov v zmysle § 9 ods. 1) zákona o ochrane spotrebiteľa do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru  hodnoverným spôsobom. Predávajúci vráti Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ plnenie rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

5.6 Predávajúci poskytol Kupujúcemu informáciu o tom, že dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľa vykonáva tento Orgán dozoru a dohľadu : Inšpektorát SOI pre Košický kraj , Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Odbor výkonu dozoru , Kontakt: tel. č.: 055/6220 781 , fax č.: 055/ 6224 547 , www.soi.sk

5.7 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na detske.ciapky@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

VI. Spracovanie osobných údajov

6.1 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, dodací list a pod.) v súlade s platnými právnymi predpismi a pri plnom rešpektovaní ochrany súkromia kupujúceho.

6.2 Osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytuje Predávajúcemu pri odoslaní objednávky sú nevyhnutné na jej korektné spracovanie. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

6.3 Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie e-shopu.

6.4 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním jeho osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým  SMS správ a e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa z odberu noviniek alebo prostredníctvom odhlásenia odberu na detske.ciapky@gmail.com alebo zaslaním SMS správy na číslo +421908 165 444. Od toho momentu poskytnuté osobné údaje nebude predávajúci používať na marketingové účely.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky  platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

7.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

7.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 3.3.2023.