Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.momoshop.sk.

IV. Reklamácia a záručná doba

4.1  

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platných právnych predpisov reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl.  Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť písomne emailom na detske.ciapky@gmail.com alebo na adresu Forward Real, s.r.o., Palmová 12, 040 01 Košice

4.2

Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to predávajúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.3 

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním. Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, ani na vady spôsobené pri preprave zásielky, ktoré sa uplatňujú u prepravcu.

4.4

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho uvedenú vyššie (avšak nie na dobierku) alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar, ktorý a doručuje poštovou prepravou je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, v prípade tovaru s vyššou hodnotou doporučujeme zvážiť zaslanie spôsobom poistenej zásielky. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši tento Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

4.5

Kupujúci v reklamácii uvedie  svoje údaje (najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu), označí reklamovaný tovar, kód tovaru, ak ho tovar obsahuje, popis vady, predmet reklamácie, číslo dokladu, dátum kúpy tovaru (doručenia tovaru Kupujúcemu). V reklamácii môže navrhnúť želaný spôsob vybavenia jeho reklamácie – výmenou tovaru za nový, opravou tovaru, vrátením peňazí, zľavou z kúpnej ceny. Prílohou je kópia dokladu o kúpe a reklamovaný tovar. Uvedie dátum a podpis spotrebiteľa (ak podáva reklamáciu v listinnej podobe), popis spotrebiteľa pri reklamácii v elektronickej forme sa nevyžaduje.

4.6

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu Potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak Kupujúci uplatňuje reklamáciu e-mailom, potvrdenie o prijatí reklamácie mu Predávajúci zašle čo najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný kupujúcemu vystaviť písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy si uplatnil reklamáciuDoklad o vybavení reklamácie.

4.7

Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu  jedným z týchto spôsobov. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4.8  

Kupujúci je povinný  si právo na reklamáciu musí uplatniť v lehote záručnej doby. Po uplynutí záruky Kupujúci stráca právo na uplatnenie reklamácie. Ak predávajúci vymení kupujúcemu tovar za nový, potom odo dňa prevzatia novej veci platí nová záručná doba.

4.9

Ak Predávajúci prekročí lehotu 30 dní, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a právo na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu ponúknuť výmenu výrobku za nový výrobok.

4.10

Ak Kupujúci reklamuje výrobok počas prvých 12 mesiacov od jeho kúpy, Predávajúci nie je oprávnený reklamáciu zamietnuť bez odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie ani iné súvisiace náklady znáša predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak na základe odborného posúdenia predávajúci zamietnete reklamáciu, najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie zákazníkovi poskytne kópiu posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie.

4.11

Ak Kupujúci  reklamuje výrobok po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietnete, v doklade o vybavení reklamácie označí miesto a adresu, kam môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Náklady znáša predávajúci.

4.12

Pre prípad možného sporu Predávajúci informoval Kupujúceho o  možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým toto právo priznáva zákon. V zmysel § 11 tohto zákona Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.